Abyste mohli stavbu začít užívat, musíte ukončení prací oznámit stavebnímu úřadu a ten provede kontrolu. U jednodušších staveb bude úřadu stačit podat žádost s povinnými přílohami. U složitějších přijde úředník stavbu zkontrolovat osobně. 

 

Jak postupovat

1. Podání žádosti na stavební úřad

Na stavební úřad podejte oznámení o užívání stavby (v PDF), u složitějších staveb jej nahrazuje žádost o vydání kolaudačního souhlasu (v PDF).

Podle stavebního zákona je kolaudační souhlas potřeba pouze u staveb, které jejich uživatelé nemohou ovlivnit. To jsou například nemocnice nebo bytové domy.

V praxi se používá oznámení o užívání u staveb, které vyžadovaly ohlášení. Složitější kolaudace se používá u staveb, které vyžadovaly stavební povolení.

 

2. Závěrečná kontrolní prohlídka

Po podání oznámení, můžete stavbu začít užívat po 30 dnech, pokud  stavební  úřad do té doby užívání nezakáže. V této lhůtě může stavební úřad vykonat závěrečnou kontrolní prohlídku.

Jednoduššími stavbami, jako jsou úpravy bytů, se úřad vůbec nemusí zabývat a nechá lhůtu uplynout bez prohlídky.

V případě kolaudace úřad do 15 dnů stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky.

Při prohlídce úředník zkontroluje, zda stavba odpovídá projektové dokumentaci a neohrožuje život, zdraví, životní prostředí a bezpečnost lidí nebo zvířat.

 

3. Vydání kolaudačního rozhodnutí

Do 15 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky vydá stavební úřad kolaudační rozhodnutí, pak můžete stavbu začít užívat.

Přílohy žádosti


Požadované doklady buď přiložíte přímo k žádosti, nebo předáte úředníkovi při kontrolní prohlídce, dle požadavků stavebního úřadu:

  •  Popis odchylek od projektu – týká se drobných odchylek od projektu, který schválil stavební úřad
  • Dokumentace skutečného provedení stavby – zakreslení odchylek od projektu
  • Geometrický plán – pokud se měnil půdorys stavby
  • Doklady o provedených zkouškách – revizní zpráva elektro, tlaková zkouška vytápění a vodovodu, zkouška těsnosti kanalizace a další.
  • Doklad o likvidaci odpadů – zda byly odpady ze stavby likvidovány v souladu se zákony
  • Stanoviska správců inženýrských sítí – v případě že byla stavba napojována na rozvody elektro, plynovodu a dalších inženýrských sítí
  • Další doklady – dle potřeb stavby a požadavků stavebního úřadu

 Co když…

 
… se stavba v průběhu změnila?

Pokud jsou od schváleného projektu odchylky jen drobné, například změny umístění příček, stačí vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby a připojit k žádosti.

Při větších odchylkách je třeba na stavební úřad podat žádost o změnu stavby před dokončením nejlépe ještě před provedením změn. Stavební úřad pak postupuje podobně jako u ohlášení nebo povolení.

 

… při prohlídce stavba nevyhoví požadavkům stavebního úřadu?

U oznámení úřad užívání stavby písemně zakáže. Nedostatky, kvůli kterým úřad stavbu zakázal, je třeba odstranit a pak stavební úřad stavbu písemně povolí.

U kolaudace úřad nevydá souhlas a užívání stavby zakáže. Po odstranění nedostatků a kontrole úřad vydá do 15 dnů kolaudační rozhodnutí.

 

Rozdíl mezi kolaudací a oznámením


Na majitele rodinného domku jsou u kolaudace i oznámení požadavky podobné, různé jsou hlavně formuláře. U menších změn při oznámení je výhodné, že úřad může prohlídku úplně vypustit a vy můžete po měsíci stavbu rovnou užívat.