Projektová dokumentace je návod na stavbu rodinného domu. Pokud v ní umíte číst, dokážete si celý rodinný dům snadno představit.

Projekt budete potřebovat pro přípravu stavby. Tedy pro vytvoření vaší vlastní představy o domě a pro získání stavebního povolení.

Pro zpracování projektové dokumentace pro rodinný dům nebo byt můžete využít mých služeb autorizovaného inženýra pro pozemní stavby.

Stavební výkres je řez domem. Vodorovný se nazývá půdorys, svislý se nazývá řez. V dokumentaci se setkáte i s pohledy, situací a detaily. Obrys konstrukcí, kterými řez prochází se kreslí silnými čarami. Objekty, které vidíte před sebou se kreslí tence. Vše co je za vámi se značí čerchovaně se dvěma tečkami.

Každý výkres má své měřítko, nejčastěji je to 1:50, tedy 2 cm na výkrese odpovídají 1 metru ve skutečnosti. U pohledů bývá měřítko 1:100, u situace pak 1:200 až 1:5000, detaily jsou podrobnější, v měřítku 1:10, měřítka najdete v rozpisce.

Co je na výkrese

 

 1. Nákres

 • půdorys – vodorovný řez domem těsně nad parapety oken, uděláte si z něj základní představu o rozloze domu a členění místností.

 • řez – svislý řez domem v místě důležitých konstrukcí jako jsou schodiště nebo okna, jsou v něm vidět vazby mezi svislými konstrukcemi nebo i celková výška domu.

 • pohled – řez těsně před domem, pohledy se kreslí ze všech stran domu, vyčtete z něj, jaké jsou povrchové úpravy a barvy fasády nebo vzájemné umístění okendveří.

 • situace – zobrazuje umístění domu na pozemku, terénní úpravy a hlavně vzdálenosti od plotu a dalších staveb. V koordinační situaci jsou zakresleny přípojky vody, kanalizace, elektro a dalších inženýrských sítí.

 • detail – Velmi podrobné zakreslení spojů mezi konstrukcemi, často v měřítku 1:10. Může to být napojení stropu a stěny nebo uložení schodiště.

 1. Tabulka místností (v půdorysu), skladby konstrukcí (v řezu)

  Tabulka obsahuje popis jednotlivých místností, a to: číslo místnosti, název místnosti (důležité pro stavební úřad), plochu místnosti, použitou podlahu, případně další doplňující údaje o místnosti. V řezu jsou to skladby podlah, stěn a střechy.

 2.  Legenda

  V legedě najdetešrafy s popisem použitých materiálů pro konstrukce stěn. V půdorysech inženýrských sítí popis značení rozvodů vody nebo kanalizace a označení zařizovacích předmětů.

 1. Poznámky

  Textové vysvětlivky k výkresu, poznámky mohou být nad rozpiskou, nebo i přímo ve výkrese.

   

 2. Rozpiska

  Rozpiska slouží pro orientaci mezi výkresy a projekty. Rozpiska obsahuje název, měřítko a číslo výkresu, informace o majiteli stavby, projektantovi a místě, kde bude stavba postavena.

V nákresu

Nejvíce informací získáte ze samotného nákresu rodinného domu. Vzdálenosti jednotlivých konstrukcí vymezují kóty, nejčastěji v milimetrech. Orientaci ve výkrese usnadňuje použití různých typů čar.

V půdorysu najdete uprostřed každé místnosti její číslo, které odkazuje do tabulky místností. V každém podlaží se nachází alespoň jedna výšková kóta v metrech. V půdorysu je zakreslena v rámečku, v řezu pak výšku určuje výšková kóta zvaná „kačena“.

Hlavní úroveň podlahypřízemí má výšku +-0,000 m, ostatní výšky se od ní odvozují. Vyšší podlaží mají výšku kladnou, podzemní podlaží zápornou. Každá výšková úroveň, i když je v jednom podlaží, musí mít označenu svoji výšku vzhledem k přízemí.

Okna, dveře a schodiště

Obrys okna se značí silně. Parapet a zasklení tence. Kóta okna nad kótovací čarou určuje jeho šířku, pod čarou je výška samotného okenního otvoru a v závorce výška parapetu. Výšku nadpraží okna získáte tak, že tato dvě čísla sečtete.

Příklad: Okno s označením 1500/1200(900) má šířku 1500 mm, výšku okenního otvoru 1200 mm a výšku parapetu 900 mm.

Křídlo dveří je značené tenkou čarou směrem, kterým se dveře otevírají. Oblouček značí prostor, kudy se budou dveře pohybovat. Zjistíte tak, zda se některé dveře neotevírají proti sobě. Šířka průchodu dveřmi se značí nad kótovací čarou v ose dveří. Výška průchodu pak pod touto čarou.

Příklad: Dveře do obýváku s označením 800/1970 mají šířku průchodu 800 mm a výšku 1970 mm.

Schodiště se značí v půdoryse tence. Část schodů, která je zakreslena nad rovinou půdorysu pak čerchovaně se dvěma čarami. Uprostřed schodiště je výstupní čára se šipkou ve směru stoupání, nad ní je kóta s počtem stupňů, výškou stupně a délkou stupně.

Příklad: kóta14x195x260 značí, že schodiště má 14 stupňů výšky 195 mm a každý je dlouhý 260 mm.

Komíny a obklady

Komínové průduchy jsou značeny dle typu paliva proškrtlým kroužkem nebo čtverečkem. Pevné palivo – jednou šikmo přeškrtnuté, polovina černá. plynné – křížek, nahoře a dole vyčerněno. Průduch, který je proškrtnutý a nevyplněný, slouží pro větrání.

Obklad se značí velmi silnou čerchovanou čarou těsně podél stěny. Výšku obkladu značí kóta v závorce. V kuchyni tak můžeme označit i obklad nad kuchyňskou linkou.

Například: (2000) znamená, že obklad v koupelně je výšky 2000 mm. V kuchyni (500)(900) znamená, že kuchyňský obklad začíná za linkou ve výšce 900 mm a je 500 mm vysoký.

Shrnutí

Základní orientace ve výkresech je velmi rychlá a zpravidla intuitivní. Stačí, když si zapamatujete, že cokoliv, co je před vámi, se značí tence, konstrukce v rovině řezu silně, a cokoliv je nad vámi nebo za vámi, čerchovaně se dvěma tečkami. Dispoziční uspořádání místností najdete v půdorysu, výšky podlaží i celého domu v řezu stavbou.

Mnoho dalších praktických rad pro rekonstrukci domu se dočtete v mé knize Rekonstrukce rodinného domu, 100 tipů.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.